برگزاری کلاس آلمانی در آموزشگاه پرستوی دانش

آموزشگاه زبان پرستوی دانش به اطلاع زبان آموزان عزیز می رساند

کلاس زبان آلمانی

در چهار سطح  A1, A2, B1, B2   

طی ۵۶ جلسه به صورت فشرده و عادی برگزار خواهد شد.

شیوه برگزاری:

به صورت فشرده که دو ماه و نیم طول می کشد.

روزهای فرد 9- 12 صبح

روزهای زوج 5- 8 عصر

به صورت عادی که پنج ماه طول می کشد.

سه جلسه در هفته 

روزهای زوج 8.5 تا 10 شببرای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.